DOI: https://doi.org/10.22141/2306-2436.5.3-4.2016.121380

The shaping of the preventive work content to save and strengthen of children and adolescents health in educational institutions

V. Berzin, V. Stelmahivska

Abstract


Taking into account the scientific advances of the health problems of children and adolescents and the experience of prevention activities helps us to identify the main trends that are associated with the prevention of negative impact the environment by developing issuses that are directed on risk factors, recreation activities designed to increase resistance and its favorable growth, influence on the formation of conscious attitude towards a health and culture of behavior that are relevant in today's conditions and will contribute to the preservation and strengthening of health of children and adolescents. Materials and methods. The analysis of the formation of the preventive work an educational institusions content aimed at preserving and strengthening the health of children and the connection between the content and developing of scientific reaserches of hygiene of children and adolescents. Results and discussion. The article analyzes the development of preventive hygiene of children and adolescents in secondary schools that is aimed at preserving and strengthening the health of children and adolescents influence in shaping the content of scientific developments hygienists childhood in Ukraine. The question of the content of preventive hygiene of children and adolescents is closely related to its organizational methods and the need to take account of the particular structure of the education system in general and the organization of a educational process, systematic and complexity of the factors environment, use tiered approach to its organization and interaction between health professionals and teachers. Conclusions. The main areas of preventive work in secondary schools that were formed under the influence of socio-economic, socio-cultural factors and are essential for creating an environment that may save a health in modern conditions include: 1) focus on preventing some negative effects of the educational activities conditions, 2) comply with the organization of the educational process requirements, 3) implementation of sports and recreational activities, 4) work with hygiene education and promotion of healthy lifestyles, 5) health care (including hygienic aspect).

Keywords


hygiene of children and adolescents; children and adolescents; health state; prevention

References


Бердник О. В. Сприяння здоров’ю – сучасний напрямок медико-профілактичного забезпечення населення // Якість життя як критерій оцінки здоров’я дітей і підлітків: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2011. – С.11 – 12.

Берзінь В. І. Соціально-гігієнічні аспекти проблеми навчання дітей та підлітків / В. І. Берзінь, В. П. Стельмахівська // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 3(31). – С. 74–77. 68 Здоров’я суспільства № 3-4 – 2016 / Здоровье общества № 3-4 – 2016 / The Health of Society № 3-4 – 2016

Берзінь В. І. Фізичне виховання дітей та здоров’я / В. І. Берзінь, В. П. Стельмахівська // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2008. – № 3(19). – С. 96–100.

Берзінь В. І. Чинники навколишнього середовища та здоров’я дітей і підлітків / В. І. Берзінь, В. П. Стельмахівська // BiomedicalandBiosocialAntropology. – 2009. – № 13. – С. 10–12.

Вороненко Ю. В. Шкільна гігієна в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття /Ю. В. Вороненко, В. П. Стельмахівська // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2009. – Т. 4, № 2. –С. 98–102

Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей: проблеми та шляхи їх вирішення/ Н. С. Полька, Н. Я. Яцковська, А. Г. Платонова [та ін. ]// Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики: за ред. А. М. Сердюка. – К., 2011. – С. 70 – 80.

Гозак С. В. Ризик розвитку хронічних захворювань у дітей в залежності від організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах / С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова // Гігієна населених місць. – 2013. - В. 62. – С. 307 – 311.

Даниленко Г. М. Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.02.01 – гігієна та професійна патологія / Г. М. Даниленко. – К., 2007. – 41 с.

Калініченко І. О. Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.02.01 – гігієна та професійна патологія / І. О. Калініченко. – К., 2010. – 40 с.

Подригало Л. В. Гигиеническое обоснование концепции здоровьесберегающего пространства ученого коллектива в условиях общеобразовательной школы / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Vchdpu/2012_98_3/Podrig.pdf.

Полька Н.С. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури та власних досліджень) / Н.С.Полька, І.В.Сергета // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18. - № 2. – С. 223 – 236.

Поташнюк І. В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І. В. Поташнюк. – К., 2012. – 42 с.

Розробка науково обгрунтованих гігієнічних вимог до використання різних типів портативної комп’ютерної техніки у навчальній діяльності дітей та підлітків / Н. С. Полька, А. Г. Платонова, Н. Я. Яцковська[та ін.] // Актуальні питання захисту довкілля та здоровя населення України (результати наукових розробок 2014 р.): за ред. А. М. Сердюка. – К.. 2015. – С. 160 – 195.

Стельмахівська В. П. Гігієнічне виховання і формування здорового способу життя дітей та підлітків / В. П. Стельмахівська, В. І. Берзінь// Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т.7, № 4. – С. 122-127.

Сучасні тенденції розвитку гігієни навчальної діяльності дітей / Н. С. Полька, С. В. Гозак, Т. В. Станкевич [та ін] // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії/ матеріали ХV з’їзду гігієністів України. – К., 2012. – С. 207 – 208.
Copyright (c) 2018 Health of Society

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019